Zobacz również
Zakładka Drukarki
Przeglądaj stan swoich urządzeń, analizuj koszty i stan materiałów eksploatacyjnych

Zakładka Podsumowanie
Sprawdź jak funkcjonują urządzenia Twojego parku maszynowego

Zakładka Szczegóły drukarki
Pozyskaj szczegółowe statystyki i analizy dla wybranego urządzenia

Zakładka Wydruki
Analizuj wolumen oraz liczniki urządzeń

Zakładka Optymalizacja
Optymalizuj swój park maszynowy, zwiększ jego wydajność, obniż koszty

Zakładka Lokalizacje
Wizualizuj rozmieszczenia swoich urządzeń

Zakładka Umowy
Określ na jakich warunkach i z kim współpracujesz

Zakładka Analiza danych
Uzyskaj dostęp do szczegółowych analiz i statystyk Twojego parku maszynowego

Zakładka Raporty
Raportuj wolumen oraz koszty wydruków i kopii

Zakładka Scalanie drukarek
Zarządzaj urządzeniami lokalnymi, pozyskaj dane o drukowanych dokumentach

Zakładka Wydruki użytkowników
Kontroluj wydruki użytkowników

Zakładka Firma
Stwórz swój własny profil i określ swoje preferencje

Przeglądaj stan swoich urządzeń, analizuj koszty i stan materiałów eksploatacyjnych

W zakładce „Drukarki” użytkownik portalu będzie mógł uzyskać podstawowe informacje o wszystkich monitorowanych urządzeniach drukujących. Użytkownikowi w prosty i przejrzysty sposób przedstawione zostaną informacje o podstawowych preferencjach urządzenia, jego statusie oraz stanie materiałów eksploatacyjnych. W tej zakładce użytkownik portalu będzie mógł utworzyć dowolną liczbę indywidualnych grup i pogrupować urządzenia.

Wskaźniki informacyjne – wizualne przedstawienie istotnych dla użytkownika informacji o parku maszynowym: poziom wykorzystania urządzeń, średnie koszty jednostkowe oraz poziom przeciążenia urządzeń
Tabela danych – lista monitorowanych urządzeń, w której dla każdego urządzenia zostaną wyświetlone informacje: preferencje urządzenia (mono/kolor, dupleks/simpleks), aktualny status, aktualne wykorzystanie nominalnej miesięcznej wydajności, stan materiałów eksploatacyjnych, jednostkowy koszt wydruku oraz przypisanie urządzenia do grupy i do lokalizacji. Przycisk akcji pozwoli użytkownikowi przejść do zakładki „Szczegółów urządzenia”
Blok informacyjny z wykresem – blok zawierający przydatne dla użytkownika statystyki dla monitorowanego parku maszynowego: liczba przeciążonych urządzeń, liczba problemów w pracy itp. Wykres umieszczony w tym bloku przedstawiać będzie w sposób graficzny statystyki dotyczące wolumenu wydruków i kopii w określonym czasie.

Zobacz jak działa zakładka Drukarki

Sprawdź jak funkcjonują urządzenia Twojego parku maszynowego

W zakładce „Podsumowanie” użytkownik portalu będzie mógł uzyskać informacje o aktualnym stanie urządzeń w parku maszynowym. Informacje o statusie urządzenia przekazywane będą do portalu poprzez aplikację „Print Monitor” – informacje o awariach i problemach w pracy urządzenia.

Wskaźniki informacyjne – wizualne przedstawienie istotnych dla użytkownika informacji o parku maszynowym: liczba zarejestrowanych problemów, łączne koszty wydruków, możliwości optymalizacji parku maszynowego oraz status danych przesyłanych przez aplikację „Print Monitor”;
Tabela danych – lista zarejestrowanych problemów zawierająca informacje o urządzeniu, data i godzina wystąpienia problemu oraz opis problemu. Poprzez przyciski akcji użytkownik portalu będzie mógł przenieść się do zakładki zawierającej szczegółowe informacje i analizę danego urządzenia (zakładka „Szczegóły drukarki”) oraz zgłosić awarię urządzenia do swojego partnera odpowiedzialnego za serwis urządzeń (zgłoszenie email lub rejestracja zgłoszenia w module Help desk);
Blok informacyjny z wykresem – blok zawierający przydatne dla użytkownika informacje o monitorowanym parku maszynowym: informacje o partnerach, liczba monitorowanych urządzeń oraz informacje o kosztach drukowanych dokumentów. Wykres umieszczony w tym bloku przedstawiać będzie w sposób graficzny statystyki dotyczące zgłoszeń serwisowych.

Zobacz jak działa zakładka Podsumowanie

Pozyskaj szczegółowe statystyki i analizy dla wybranego urządzenia

W zakładce „Szczegóły drukarki” użytkownik portalu będzie mógł uzyskać szczegółowe informacje o wybranym urządzeniu drukującym. Użytkownikowi w prosty i przejrzysty sposób przedstawione zostaną szczegółowe parametry, statystki oraz analizy dla danego urządzenia. W zakładce dostępnych będzie także narzędzia do zarządzania materiałami eksploatacyjnymi oraz ich cenami zakupu.

Wskaźniki informacyjne – wizualne przedstawienie istotnych dla użytkownika informacji dla danego urządzenia: status urządzenia, aktualny i średni poziom jego wykorzystania oraz status danych przekazywanych przez aplikację „Print Monitor”;
Tabela danych – lista szczegółowych parametrów, statystyk i analiz dla danego urządzenia, zawarta w kilku blokach tematycznych: informacje o urządzeniu, parametry techniczne, opis urządzenia, informacje o przypisanym kontrakcie serwisowym i umowie najmu lub leasingu, analiza wolumenu wydruków i wykorzystania urządzenia, analiza kosztów wydruków, poboru mocy oraz analiza usterek i awarii urządzenia. W tabeli danych umieszczony będzie także blok zawierający wykaz dostępnych dla urządzenia materiałów eksploatacyjnych (tylko dla urządzeń nieprzypisanych do kontraktu serwisowych), w którym użytkownik będzie mógł wprowadzić swoje ceny zakupu tych materiałów.

Zobacz jak działa zakładka Szczegóły drukarki

Analizuj wolumen oraz liczniki urządzeń

W zakładce „Wydruki” użytkownik portalu będzie mógł uzyskać podstawowe informacje o wielkości wolumenu wydruków i kopii dla wszystkich monitorowanych urządzeń. Użytkownik pozyska także szybkie informacje o aktualnych licznikach danego urządzenia.

Wskaźniki informacyjne – wizualne przedstawienie istotnych dla użytkownika informacji o parku maszynowym: informacje o wielkości generowanego wolumenu wydruków mono i kolor oraz stan wykorzystania urządzeń w parku maszynowym;
Tabela danych – lista monitorowanych urządzeń, w której dla każdego urządzenia zostaną wyświetlone informacje o wolumenie wydruków i kopii w wybranym zakresie czasu, z podziałem na wydruki mono i kolor oraz aktualne liczniki urządzenia;
Blok informacyjny z wykresem – blok zawierający przydatne dla użytkownika statystyki dla monitorowanego parku maszynowego: suma wolumenu wydruków i kopii z podziałem na dokumenty mono i kolor dla ostatnich 30 dni. Wykres umieszczony w tym bloku przedstawiać będzie w sposób graficzny statystyki dotyczące wolumenu wydruków i kopii w określonym czasie.

Zobacz jak działa zakładka Wydruki

Optymalizuj swój park maszynowy, zwiększ jego wydajność, obniż koszty

W zakładce „Optymalizacja” użytkownik portalu będzie mógł przeprowadzić symulacje możliwych do przeprowadzenia zmian w parku maszynowym, mających na celu optymalizację pracy tego parku. W ramach portalu uruchomione zostaną trzy opcje optymalizacji: eliminacja urządzeń przeciążonych, redukcja kosztów poboru energii elektrycznej oraz redukcja łącznych kosztów wydruku. Wszystkie scenariusze optymalizacyjne generować się będą automatycznie, po uprzednim wyborze zakresu czasu i urządzeń, które mają być poddane optymalizacji.

Wskaźniki informacyjne – wizualne przedstawienie istotnych dla użytkownika informacji o parku maszynowym: informacje o kosztach wydruków oraz stanie obciążenia urządzeń;
Wybór urządzeń oraz zakresu czasu – użytkownik portalu będzie mógł dokonać wyboru urządzeń, które mają być poddane optymalizacji poprzez wybór wcześniej utworzonych grup urządzeń. Do optymalizacji można będzie wybrać dowolną liczbę grup urządzeń oraz dowolną liczbę urządzeń w ramach grup. Zakres wyboru czasu będzie realizowany poprzez wybór daty początkowej oraz końcowej;
Blok optymalizacyjny – po wyborze urządzeń, zakresu czasu oraz po wyborze zakresu działań optymalizacyjnych, użytkownik otrzyma podsumowanie wyboru i wskazanie stanu aktualnego. Wynikiem symulacji działań optymalizacyjnych będzie przedstawienie scenariusza zamian oraz wyniku symulowanych działań.

Zobacz jak działa zakładka Optymalizacja

Wizualizuj rozmieszczenie swoich urządzeń

W zakładce „Lokalizacje” użytkownik portalu będzie miał do dyspozycji narzędzie do wizualizacji rozmieszczenia urządzeń z parku maszynowego w lokalizacjach użytkownika. Udostępniona wizualizacja będzie działać w sposób inteligentny, reagując na zmiany w rozmieszczeniu urządzeń oraz aktualnego statusu urządzenia.

Drzewo lokalizacji i rozmieszczenia pomieszczeń – zakładka udostępnia możliwość stworzenia drzewiastej struktury lokalizacji (budynków) i rozmieszczenia pomieszczeń oraz możliwość przypięcia do wybranej gałęzi struktury urządzenia. Użytkownik portalu będzie mógł dowolnie przenosić urządzenia w ramach istniejącego drzewa;
Plan lokalizacji – do każdej gałęzi drzewa struktury lokalizacji użytkownik portalu będzie mógł zbudować grafikę rozmieszczenia pomieszczeń lub importować plik z grafiką lokalizacji, na której określi rozmieszczenia wskazanych pomieszczeń. Po stworzeniu wizualizacji lokalizacji, użytkownik portalu będzie mógł przenieść na stworzony plan urządzenia, które symbolizować będą graficzne ikony;
Wizualizacja statusu urządzenia – naniesione na plan ikony urządzeń będą podświetlane odpowiednim zabarwieniem, które będzie symbolizować aktualny stan urządzenia.

Zobacz jak działa zakładka Lokalizacje

Określ na jakich warunkach i z kim współpracujesz

W zakładce „Umowy” użytkownik portalu będzie mógł wprowadzić szczegółowe informacje o stałych umowach z partnerami, dotyczących monitorowanego parku maszynowego. Wprowadzone dane kosztowe umów z partnerami, staną się podstawą do obliczenia kosztów generowanych przez park maszynowy.

Kontrakty serwisowe – możliwość wprowadzenia szczegółowych informacji o obowiązujących umowach dotyczących kontraktów serwisowych: określenie zakresu czasowego obowiązywania umowy oraz cyklu rozliczeniowego, określenie partnera, jednostkowych kosztów mono i kolor, przyporządkowanie urządzeń do umowy;
Umowy najmu i leasingu – możliwość wprowadzenia szczegółowych informacji o obowiązujących umowach dotyczących wynajmu lub leasingu urządzeń: określenie zakresu czasowego obowiązywania umowy oraz cyklu rozliczeniowego, określenie partnera, kosztu miesięcznej opłaty, przyporządkowanie urządzeń do umowy;
Umowy dostawy – możliwość wprowadzenia szczegółowych informacji o obowiązujących umowach na dostawę materiałów eksploatacyjnych: określenie zakresu czasowego obowiązywania umowy oraz cyklu rozliczeniowego, określenie partnera, przyporządkowanie urządzeń do umowy.

Zobacz jak działa zakładka Umowy

Uzyskaj dostęp do szczegółowych analiz i statystyk Twojego parku maszynowego

W zakładce „Analiza danych” użytkownik portalu będzie mógł uzyskać statystyki i analizy dotyczące całego parku maszynowego. Dane w tej zakładce będą przedstawione wizualnie w formie wykresów słupkowych i kołowych.

Bloki analityczne – wykresy graficzne przedstawiające analizę monitorowanego parku maszyn, w określonych aspektach: analiza parku maszynowego zawierając podział urządzeń według technologii druku, dostępności dupleksu oraz wskaźniki udziału procentowego danego modelu urządzenia; analiza globalnego wolumenu i kosztów wydruków dla standardowych okresów czasu (zakres 7, 28 i 30 dni); analiza ogólnego wykorzystania miesięcznej wydajności wszystkich urządzeń w parku maszynowym oraz analiza wolumenu wydruków poprzez przedstawienie list rankingowych urządzeń o najwyższym wolumenie wydruków w danym obszarze i w określonym zakresie czasu.

Zobacz jak działa zakładka Analiza danych

Raportuj wolumen oraz koszty wydruków i kopii

W zakładce „Raporty” użytkownik portalu będzie mógł wygenerować szczegółowe raporty dla monitorowanego parku maszynowego w wielu zakresach tematycznych.

Generowanie raportów, wybór urządzeń – użytkownik portalu będzie mógł dokonać wyboru urządzeń, które mają być poddane raportowaniu, poprzez wybór wcześniej utworzonych grup urządzeń. Do raportowania można będzie wybrać dowolną liczbę grup urządzeń, oraz dowolną liczbę urządzeń w ramach grup;
Generowanie raportów, wybór zakresu czasu – użytkownik portal będzie mógł dokonać wyboru zakresu czasu, albo poprzez wybór stałych czasookresów (7, 28 lub 90 dni) lub poprzez wybranie daty początkowej oraz końcowej;
Generowanie raportów, wybór raportu – użytkownik portal będzie mógł dokonać wyboru interesującego go raportu, które dostępne będą w kilku zakresach: raporty wolumenu wydruków i kopii, raporty kosztowe, raporty wykorzystania urządzeń, raporty kosztów poboru energii elektrycznej, raporty rankingowe, rozliczenie kontraktu serwisowego oraz raporty dla materiałów eksploatacyjnych.

Zobacz jak działa zakładka Raporty

Zarządzaj urządzeniami lokalnymi, pozyskaj dane o drukowanych dokumentach

W zakładce „Scalanie drukarek” użytkownik portalu będzie miał do dyspozycji narzędzie do selekcji danych pochodzących z programu monitora w wersji rozszerzonej, mające na celu określenie wielkości wolumenu wydruków dla urządzeń niepodłączonych do sieci informatycznej (urządzenia lokalne).

Identyfikacja urządzeń i przydzielanie urządzeń do drukarki nadrzędnej – blok danych, w którym wyświetlone zostaną wykryte przez aplikację „Print Monitor” w wersji podstawowej i rozszerzonej urządzenia drukujące oraz w którym udostępnione będzie narzędzie do buforowania danych pochodzących z obu wersji „Print Monitor” do odpowiedniego urządzenia;
Wydruki urządzenia – w tym bloku danych wyświetlone będą nazwy wydrukowanych dokumentów na wybranym urządzeniu, wraz ze wskazaniem podstawowych parametrów wydruków oraz liczby wygenerowanych stron

Zobacz jak działa zakładka Scalanie drukarek

Kontroluj wydruki użytkowników

W zakładce „Wydruki użytkowników” użytkownik portalu będzie miał do dyspozycji narzędzie do selekcji danych pochodzących z aplikacji „Print Monitor” w wersji rozszerzonej, mające na celu określenie wielkości wolumenu wydruków dla użytkowników generujących wydruki na urządzeniach sieciowych i lokalnych.

Identyfikacja użytkowników i tworzenie kont rozliczeniowych użytkowników – blok danych, w którym wyświetlone zostaną wykryte przez aplikację „Print Monitor” w wersji podstawowej i rozszerzonej loginy drukujących użytkowników oraz w którym udostępnione będzie narzędzie do przypisywania danych pochodzących z obu wersji „Print Monitor” do odpowiedniego konta użytkownika;
Wydruki użytkownika – w tym bloku danych wyświetlone będą nazwy wydrukowanych dokumentów przez dane konto użytkownika wraz ze wskazaniem podstawowych parametrów wydruków oraz liczby wygenerowanych stron.

Zobacz jak działa zakładka Wydruki użytkowników

Stwórz swój własny profil i określ swoje preferencje

W zakładce „Firma” użytkownik portalu będzie mógł wprowadzić podstawowe informacje o profilu swojej firmy, ustawieniach portalu oraz informacje o partnerach, z którymi użytkownik portalu współpracuje w zakresie zarządzania parkiem maszynowym urządzeń drukujących i kopiujących.

Wizytówka firmy – możliwość wprowadzenia podstawowych informacji o firmie, takich jak adres email, numer telefonu i adres strony internetowej;
Zarządzanie adresami – możliwość wprowadzenia adresów firmy; wprowadzone adresy będą funkcjonować w portalu w innych zakładkach jako możliwe lokalizacje urządzeń drukujących;
Zarządzanie ustawieniami – możliwość wprowadzenia dedykowanych ustawień podstawowych parametrów, mających wpływ na funkcjonowanie portalu: w jaki sposób przedstawiany będzie koszt wydruku (w złotych lub groszach), określenie kosztu zakupu papieru, kosztu zakupu energii elektrycznej oraz ustawienia progów alertów przeciążenia lub niedociążenia urządzeń;
Zarządzenie użytkownikami – możliwość utworzenia subkont dostępu do danych portalu; do każdego użytkownika będzie przypisana odpowiednia rola – administrator, menadżer (możliwość edycji danych) oraz użytkownik (bez możliwości edycji danych);
Zarządzanie partnerami – możliwość utworzenia listy partnerów użytkownika portalu, którymi mogą być na przykład firmy odpowiedzialne za serwis urządzeń, firmy leasingujące sprzęt drukujący oraz firmy dostarczające materiały eksploatacyjne;
Pobranie monitora – możliwość pobrania aplikacji „Print Monitor”, która powinna zostać zainstalowana w sieci lokalnej użytkownika. Aplikacja „Print Monitor” jest odpowiedzialna za monitorowanie sieciowych urządzeń drukujących.

facebook

Doradca: Witaj!

Ok
>